Mijenjaju Zakon o radu po EU direktivama

Radna grupa koja priprema izmjene Zakona o radu do jula će završiti svoj dio posla. Nastoje, kako je kazala, koordinatorka Radne grupe Vesna Simović-Zvicer da definišu rješenja kojima će pokušati da prevaziđu probleme u praksi koji se javljaju prilikom ostvarivanja pojedinih prava iz radnog odnosa.

Programom rada Vlade je predviđeno da novi zakon u formi predloga bude usvojen u IV kvartalu ove godine, pojasnila je ona, dodajući da nacrt zakona treba da prođe obavezne procedure javnu raspravu, dostavljanje mišljenja Evropske komisije, Socijalnog savjeta, Ministarstva finansija, Sekretarijata za zakonodavstvo i drugih, a koje podrazumijevaju vrijeme od najmanje četiri mjeseca.

“Radna grupa je u obavezi da svoj dio posla završi najkasnije do kraja jula. No, imajući u vidu da imamo intenzivne sastanke, koji se održavaju najmanje jednom sedmično, vjerujem da cćemo uspjeti da ovaj zadatak završimo blagovremeno”, kazala je Simović-Zvicer.

Kako je navela, sa većinom direktiva rješenja u važećem Zakonu o radu su ili djelimično ili uglavnom usklađena, a sa direktivama koje se odnose na jednake mogućnosti i jednak tretman muškaraca i žena na radu, o zaštiti omladine na radu i o određenim vidovima organizacije radnog vremena važeća rješenja su u potpunosti usklađena.

“Kada je u pitanju Direktiva 91-553, o obavezi poslodavca da obavijesti zaposlene o uslovima koji se mogu primijeniti na ugovorni ili radni odnos, važeća rješenja su povoljnija u odnosu na direktivu”, kazala je Simović-Zvicer.

Pored navedenih, obavezujući standardi sadržani su i u direktivi o uvođenju mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu, te direktivi o sprovođenju revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom odsustvu, kao i direktivama o Okvirnom sporazumu o radu sa nepunim radnim vremenom, o radu na određeno vrijeme, o radu preko preduzeća za privremeno zapošljavanje.

Takođe, za izradu Zakona o radu, Radna grupa držala se standarda direktive koja se odnosi na zaštitu prava zaposlenih u slučaju promjene poslodavca, i one o zaštiti zapsolenih u slučaju insolventnosti poslodavca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *