Radna verzija lex specijalisa: Opozicija traži supotpis i posebna ovlašćenja

Predstavnici opozicije na funkcijama pomoćnika ministara, rukovodećim mjestima u javnim preduzećima kao i bordu direktora poslovnih subjekata u većinskom vlasništvu države imaće posebna ovlašćenja, pravo supotpisa, kao i puni uvid u sve odluke koje se odnose na upotrebu državnih resursa.

To je predviđeno radnom verzijom posebnog zakona o implementaciji sporazuma o stvaranju slobodnih i fer izbora, u koji je Pobjeda imala uvid. U prvoj radnoj verziji leks specijalisa precizirano je da će predstavnici opozicije na funkcijama pomoćnika ministara u ministarstvima zdravstva i prosvjete imati lepezu ,,posebnih ovlašćenja“ bez konkretnog navođenja svojih nadležnosti. Umjesto navođenja posebnih ovlašćenja u radnoj verziji dokumenta navedene su tri tačke.

U leks specijalisu pozivajući se na sporazum o slobodnim i fer izborima navodi se da opoziciji pripadaju mjesta na ,,određenom rukovodećem nivou“ u 16 javnih preduzeća: Zavodu za zapošljavanje na funkciji pomoćnika direktora, Fondu rada, Direkciji za javne radove, Investiciono-razvoj-nom fondu, Direkciji za saobraćaj, Poreskoj upravi, centrima za socijalni rad, Upravi za nekretnine, Upravi carina, Zavodu za zapošljavanje i to pomoćnik direktora.

U dokumentu se precizira da će opoziciji pripasti i kontrola nad Upravom za šume i to preko direktora, zatim kontrola Fonda PIO, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća na funkciji pomoćnik direktora, ZIKS-a, Uprave za inspekcijske poslove, Fonda zdravstva i Agencije za elektronske medije.

U članu šest radne verzije leks specijalisa predviđa se da će predstavnik opozicije koji se imenuje na poziciju pomoćnika rukovodioca u institucijama imati ovlašćenja u dijelu odlučivanja koncept supotpisa, koje se odnosi na odluke vezane za upotrebu državnih resursa i radno-pravne odnose.

Ta odredba je posebno sporna -i svakako će biti predmet novih neslaganja vlasti i opozicije imajući u vidu da to faktički znači mogućnost blokade rada preduzeća u slučaju nesaglasja oko bitnih odluka. Mogućnost supotpisa nije predviđena usaglašenim sporazumom o slobodnim i fer izborima, već se pominje ,,mogućnost zajedničkog odlučivanja u dijelu koji se odnosi na odluke vezane za korišćenje državnih resursa i radnopravne odnose“.

“Predstavnik opozicije će na poziciju direktora ili pomoćnika direktora u institucijama biti imenovan od strane Vlade, na prvoj sjednici u roku od pet dana od stupanja na snagu ovog zakona”, navodi se u članu 7. radne verzije posebnog zakona.

Sporazumom o slobodnim i fer izborima predstavnik opozicije koji će biti imenovan u bord poslovnih subj ekata u većinskom vlasništvu države: Elektroprivredi Cme Gore, Aerodromima Crne Gore, Pošti Crne Gore, Montenegro erlajnzu, ,,13. julu Plantaže“, Monteputu će imati pravo punog uvida u sve odluke koje se odnose na upotrebu državnih resursa.

Leks specijalisom su, međutim, ta prava u određenoj mjeri precizirana, ali i proširena.

“Predstavnik opozicije će imati ovlašćenja sazivanja vanrednih sjednica borda, dobijanja izvještaja od menadžmenta u vezi svih odluka koje se odnose na korišćenje državnih resursa, posebno onih koje se tiču finansijskog poslovanja i radno-pravnih odnosa”, navodi se u članu 13 radne verzije leks specijalisa.

Kontrola opština

Po radnoj verziji specijalnog zakona, predstavnicima opozicije su, osim na državnom nivou, data i široka ovlašćenja u organima lokalne samouprave.

“Predstavnik opozicije će biti imenovan u organu lokalne samouprave nadležnom za finansije u Glavnom gradu, prijestonici i svakoj opštini u Cmoj Gori sa dodatnim ovlašćenjima dnevnog uvida u sve analitičke kartice, dnevnog uvida u raspodjelu svih oblika socijalne pomoći i dnevnog uvida u zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme u lokalnoj samoupravi”, navodi se u dokumentu.

Precizira se i pravo sazivanja vanrednih sjednica organa upravljanja i dobijanja izvještaja od menadžmenta ovih subjekata koji se tiču finansijskog poslovanja i radno-pravnih odnosa.

Zaštitna klauzula

Radnom verzijom leks specijalisa je predviđena i zaštitna klauzula u slučaju nepoštovanja sporazuma od strane Vlade ili državnih organa.

Onemogućavanje imenovanim i postavljenim predstavnicima opozicije vršenja ovlašćenja na način propisan ovim zakonom smatraće se zloupotrebom službenog položaja u smislu odredaba Krivičnog zakona Crne Gore navodi se u dokumentu.

Konačna verzija posebnog zakona trebalo bi da bude urađena u narednih nekoliko dana nakon usaglašavanja sa pravnicima DPS-a, ali i SNP-om koji je najavio svoje učešće u izradi ovog dokumenta.

Stoga je gotovo izvjesno da će draft verzija, u koju je redakcija Pobjede imala uvid, biti značajno promijenjena. Prije svega, neke odredbe će morati da se usaglase sa već usaglašenim tekstom sporazuma vlasti i opozicije, poput odredbe o supotpisima. Takođe, biće neophodno preciziranje sintagme ,,upotreba državnih resursa“, naročito u državnim preduzećima koja, logično, već raspolažu državnom imovinom.

Mirovanje radnih odnosa dok su na državnim funkcijama?!

U radnoj verziji leks specijalisa opozicija traži i mirovanje radnog odnosa za svoje funkcionere u periodu dok pokrivaju državne funkcije. Odredba o mirovanju radnog odnosa dok se pokrivaju državne funkcije ne postoji u zakonima i radnim propisima države Crne Gore. Upravo je ovu odredbu indirektno kritikovao ombudsman Šućko Baković navodeći da može narušiti uspostavljeni sistem u dijelu radnopravnih odnosa.

Predstavnicima opozicije, koji u skladu sa ovim zakonom budu izabrani za potpredsjednika i ministra u Vladi, odnosno imenovani ili postavljeni na način propisan ovim zakonom u kabinetima potpredsjednika i ministara u Vladi, državnoj administraciji, organima lokalne samouprave, poslovnim subjektima u većinskom državnom vlasništvu, organima upravljanja subjekata koji vrše javna ovlašćenja na lokalnom nivou, mirovaće radni odnos i prava i obaveze iz rada i po osnovu rada u subjektima u kojima trenutno imaju zasnovan radni odnos. Licima miruje radni odnos do dana izbora nove Vlade nakon parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine navodi se u članu 17 radne verzije dokumenta.

Precizira se da će radni odnos biti aktiviran u subjektima u kojima imaju zasnovan radni odnos ex legge, bez dostavljanja posebnog rješenja, navodi se u leks specijalisu. Osim toga predstavnici opozicije koji budu pokrivali državne funkcije imaće pravo na angažman savjetničkog i administrativnog osoblja analogno broju saradnika koji trenutno obavljaju poslove u okviru resora i pozicija predviđenih dokumentom.

Politika specijalis

Iz teksta posebnog zakona, čije konture je Pobjeda analizirala, nameće se još jedan bitan problem. Naime, u pravnoj doktrini pod terminom leks specijalis (lex specialis) podrazumijeva se zakon kojim se uređuje poseban predmet i time derogira opšti zakon (lex specialis derogat legi generali). U ponuđenoj istina: radnoj verziji derogira se više zakona jednim posebnim. Zato pravnim ekspertima vlasti i opozicije predstoji još jedan težak zadatak: da jednim posebnim zakonom regulišu na određeno vrijeme, do izbora, više različitih oblasti, obuhvaćenih brojnim zakonima i Ustavom Crne Gore.

Ili će, ne prvi put u Crnoj Gori, politički dogovor biti jači i od zakona i Ustava?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *