Stjepčević: Naša obaveza je da sačuvamo civilizacijsko nasljeđe

Stjepčević je povodom dana Opštine Kotor kazao da su sva tri praznika, koja se praznuju 21. novembra simbolišu hiljadugodišnju tradiciju skladnih multietničkih i multikonfesionalnih odnosa u Kotoru. On je dodao da je to naše najveće bogastvo i ono što taj grad čini pravom urbanom i dostojanstvenom sredinom savršeno podobnom i usklađenom sa načelima i putevima Crne Gore u Evropu.

”Naša obaveza je da sačuvamo civilizacijsko nasljeđe koje su nam preci ostavili i jedinstvenu ljepotu prirodnog okruženja koju nam je podarila planeta Zemlja, kao i da sve to valorizujemo i koristimo na održivi način i u skladu sa pravilima prirode . Ovom prilikom želim da podsjetim da je 2016. godinu obilježila finansijska stabilnost budžeta Opštine Kotor. Tome je doprinijela efikasna naplata izvornih prihoda Opštine u iznosu od 13.560.577  eura. Opština Kotor uredno izmiruje sve obaveze prema državi, bankama, institucijama, i pravnim i fizičkim licima čime pokazuje finansijsku stabilnost i održivost lokalne samouprave. Budžet u konsolidovanom izrazu, planiran na nivou od 18.217.000, na današnji dan realizovan je u iznosu od 15.557.081  eura, odnosno 97,3 odsto u odnosu na plan. U ukupnim rashodima, kapitalni dio budžeta učestvuje sa 25 odsto , čime je nastavljena prethodno započeta razvojna komponenta budžeta. Realizovane su vitalne investicije na području Opštine u iznosu od preko 2,7 miliona eura”, istakao je Stjepčević.

Prema njegovim riječima obezbjeđenje i održavanje fiskalne stabilnosti nije samo preduslov ukupne ekonomske stabilnosti i dugoročnog privrednog rasta, već i determinanta dostupnosti međunarodnih finansijskih tržišta uz uvažavanje potrebe finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata koji donose multiplikativne i dugoročno osjetne benefite.

”Stabilni finansijski uslovi omogućili su realizaciju Programa uređenja građevinskog zemljišta. Posredstvom Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, u taj program investirano je do sada preko 1. 241.324, 28 hiljada, a u toku su investicije u vrijednosti od 1.877.816, 87 ne računajući sportsku halu za koju je opredjeljeno 440.000,00 eura. Od toga, 131.180,27 eura utrošeno je za pripremu i projektovanje, dok su izvedeni radovi finansirani iznosom od 1.110.144,01 eura”, kazao je Stjepčević.

Kako je predsjednik Opštine Kotor dalje naveo, u radove na saobraćajnicama investirano je preko više od 822.791,43 eura, u poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u oblasti radova preko  Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora investirano je 97.388, 90 €, a uz posredstvo Vodacoma realizovan je jedan od najznačajnijih komunalnih projekata u posljednje vrijeme, naime završena je izgradnja i pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za područje opština Kotor i Tivat čija ukupna vrijednost investicije iznosi 12.190.000,00. On je dodao da je u izgrađenu i rekonstruisanju javnu rasvjetu na području opštine Kotor je uloženo 189.963,68 €, a u toku je izgradnja i rekonstrukcija radova na javnoj rasvjeti u ukupnoj vrijednosti od 83.622,02 eura.

”Posebno bih naglasio da je veoma značajan investicioni projekat koji se nalazi u fazi realizacije izrade glavnog projekta i revizije glavnog projekta izgradnja podhodnika na Rivi čime će se smanjiti velike saobraćajne gužve, i za koji je već donijeta  investiciona odluka čija se relizacija očekuje tokom 2017.godine”, kazao je Stjepčević.

Stjepčević je istakao da poseban značaj se daje rekonstrukciji i investiranju u spomenike kulture na području opštine Kotor, imajući i vidu kulturno i istorijski zaštićeno Područje Kotora tako da je u posljednoj deceniji samo preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora uloženo 1.166.732, 84 eura u sanaciju i rekonstrukciju spomenika kulture na području Opštine Kotor,  a u narednom periodu se planira maksimalno ulaganje u rekonstrukciju i konzervaciju kotorskih bedema.

”Usvajanjem programa zaštite i očuvanja Područja Kotora kojim se valorizuju sredstva naplaćena od naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara iz Budžeta Opštine Kotor u Područje Kotora koje je 1979. godine upisano na Listu svjetske baštine UNESCO-a, u toku ove godine posebno bih izdvojio učešće Opštine Kotor u iznosu od 87.904,06 eura  u rekonstrukciju crkve Svetog franja za potrebe biblioteke Kotorske biskupije (30.000 tomova knjiga starosti XVI-XVIII vijek), kao i izradu projektne dokumentacije za obnovu dvije prelijepe barokne palate u Perastu, palate Mazarović i palate Visković. Iz opštinskog budžeta redovno je sufinansirana djelatnost opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ opredjeljeno je 350.000, 00 eura za izmirenje obaveza prema Regionalnom vodovodu kao i 25.000, 00 eura za transport vode u sušnom periodu za područje Donjeg grblja.DOO „Komunalno Kotor“ iz Budžeta Opštine Kotor su obezbjeđena sredstva za sanaciju pijace i nabavku kontejnera za prikupljanje i transport komunalnog otpada kao i za odvođenje i deponovanje smeća sa područja opštine Kotor”, kazao je Stjepčević.

On je dalje istakao da raspisivanjem konkursa za dodjelu 30 stipendija najboljim studentima i postdiplomcima sa područja opštine Kotor nastavljena je tradicija redovnog stipendiranja kvalitetnog stručnog kadra.

”Moram naglasiti da je posredstvom Opštine Kotor realizovana značajna donacija od strane  AD „ Terna „ Crna Gora u iznosu od 200.000 eura za dogradnju 5 novih učionica u OŠ Narodni heroj Savo Ilić“ u Dobroti čime će se riješiti pitanje pohađanja škole u jednoj smjeni”, naveo je Stjepčević.

Kako je dalje naveo Kotor je oduvijek bio grad kulture, i grad dobre zabave.

”Tim tokom ćemo i nastaviti, njegujući i unaprjeđujući sve manifestacje po kojima je Kotor poznat – kako pučke, tako i inernacionalne. Imamo izuzetno bogat program ovakvih manifestacija, ne samo u ljetnjem periodu, nego tokom cijele godine. Na tim manifestacijama gostuju eminentni, svjetski priznati umjetnici, što naš grad čini centralnom tačkom kulture u regionu. Pomenuću 8. Međunarodni festival KotorArt, koji je sa 254 programa privukao preko 45.000 posjetilaca čime se svrstava u najposjećenije festivale u regionu. Tim tempom planiramo i da nastavimo! Takođe, moramo se osvrnuti i na 24. kotorski festival pozorišta za djecu koji je zabilježio izuzetnu posjećenost, kao i na 19. internacionalnu smotru mode koja Kotor promoviše na najbolji mogući način. Naša opština uspostavila je i nastavlja saradnju sa svijetom, sa gradovima i opštinama sa raznih meridijana – grad Kotor je pobratim sa 12 gradova iz cijelog svijeta. Upravo svi ti gradovi u Evropi, Americi, Aziji sa ponosom ističu da su pobratimi grada Kotora”, istakao je Stjepčević.

U njegovom obraćanju navodi Kotor jača svoju međunarodnu poziciju kroz prihvatanje strateških funkcija u međunarodnim tjelima i permanentno pokretanje inovativnih inicijativa u programskom i organizacionom unapređenju upravljanja razvojnom politikom, konsolidacijom regionalane saradnje i jačanja makroregionalnih integracija.

”Kotor je član međunarodnih asocijacija gradova koji su utemeljeni na UNESKO principima razvoja za sredine od univerzalnog značaja, multietničkim principima širenja kulture mira i integrativnim principima Evropske Unije. Opština Kotor se pokazala kao jedna od najuspešnijih opština u privlačenju EU sredstava i postala prepoznata kao pouzdan partner u regionu. Opština Kotor je u toku 2016 godine uspješno privela kraju implementaciju 6 međunarodnih projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija, IPA komponente II-prekogranična saradnja kao i projekte koji su finansirani putem bilateralnih donacija dok su dva u realizaciji. Njihovom implementacijom je potpomognuta realizacija sledećih razvojnih prioriteta: Unapređenje energetske i komunalne infrastrukture, Jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Opštine, Upravljanje životnom sredinom i aktivno evropsko građanstvo”, zaključio je Stjepčević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *